Byrådet vil arbejde for at skabe sociale og sammenhængende byer med levende bymidter, og fokusere udviklingen hvor det er mest bæredygtigt økonomisk, socialt og ressourcemæssigt.

Bymidterne har historisk set haft en væsentlig rolle som byernes sociale mødested og som adgangspunkt til handel, service og som vigtige transportpunkter. Bymidterne har været stedet hvor man mødtes og hvor alle grupper af lokalsamfundet kom. Et sted der sikrede sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Det vil vi i Odsherred gerne arbejde for fortsat er bymidternes rolle. Derfor skal vores bymidter være levende og fungere som inviterende aktivitets- og mødesteder for lokalsamfund og besøgende, med kultur, oplevelser, handel, boliger, arbejdspladser og rekreative muligheder.  Vi vil have fokus på, hvordan vi kan understøtte bymidterne, som attraktive opholds- og mødesteder for borgere og besøgende i alle aldre. Vi ønsker at bymidterne bliver et positivt aktiv i hverdagen, hvor borgere såvel som turister og landliggere kommer til både for at handle, men også "bare" for at mødes, og se hvad der sker. 

Spørgsmål til debat!

Forud for kommuneplanrevisionen ønsker vi i særlig grad inputs til følgende dilemmaer: 

  • hvordan skaber vi gode mødesteder i byen? 
  • hvilken type aktiviteter kan være med til at skabe en levende by?
  • hvilke byfunktioner kan supplere handelslivet i bymidterne?
  • hvor og hvordan kan vi bygge højere og tættere i Odsherred?

Det er i bymidterne turisten, landliggeren og lokalsamfundet mødes.

Vi har et stort aktiv som sommerhus og turistkommune. Det skal vi fortsat udnytte til at skabe levende og attraktive bymidter. Det skal vi værne om. Turismen i Odsherred giver mulighed for at have mere handels- service- og oplevelseserhverv end antallet af borgere ellers ville kunne opretholde. Derfor er det vigtigt at vi understøtter en udvikling af byerne som både tiltrækker turismen, men som også fungerer for vores helårsborgere.  

Blandede funktioner holder byerne i live

Ved at se på andre byfunktioner end handel kan vi holde på bylivet, selvom en del af handlen rykker på internettet. Det rummer også nogle potentialer for at skabe liv og tryghed i byen i en større del af døgnet, ved at kombinere dag- og aftenaktiviteter i byerne, så handelsliv, kulturliv og velfærd samles i bykernerne og giver mulighed for møder mellem mennesker. 

Hvad kan tættere byer?

Hvis vi fokuserer udviklingen i de større byer i Odsherred kan det medbringe en række fordele:

  • lavere CO2-udledning fra transport, bidrager til at nå vores klimamål. 
  • en mere samlet placering af borgere, giver bedre økonomi i velfærdsydelser. 
  • tættere befolkning i bymidterne, øger forretningsgrundlaget for service- og handelsvirksomheder.
  • nye boligformer i Odsherreds bymidter, kan tiltrække nye typer af borgere. 
  • kvaliteten af bymidterne kan øges gennem fornyelse af bygningsmassen i byerne. 
×

{Send response}

{Contact}

{Text}

{Response}

{Consent}

{Receipt}