Byrådet ønsker at sikre en balanceret udvikling af Odsherred med klimaindsatsen som en driver for udviklingen og med en aktiv naturindsats, så vi både kan have et bæredygtigt landbrug, plads til livet, understøtte biodiversiteten og sikre den grønne omstilling. Dette skal ske i samspil med virksomheder, borgere og lokale foreninger.

Klimaindsatsen er en mulighed for at understøtte og løfte en lang række områder og skal være en driver for en positiv udvikling i Odsherred. Hermed sikrer vi, at vi udover at give vores bidrag til at sikre et klima i fremtiden, hvor kommende generationer kan trives, også skaber endnu bedre betingelser for at leve det gode liv og drive virksomhed i Odsherred.

Spørgsmål til debat !

Forud for kommuneplanrevisionen ønsker vi i særlig grad inputs til følgende dilemmaer:

  • Hvordan tager vi ansvar for den grønne omstilling samtidig med at vi bevarer vores landskaber og sikrer økonomisk vækst. Det kræver alt sammen plads, så hvordan skal vi bruge den, og hvordan ser det ud hvis vi fortsætter som vi plejer.  Kan nye vedvarende energianlæg f.eks. være med til at skabe nye muligheder i landskabet for mennesker, natur og virksomheder?
  • Hvordan skaber vi bedre betingelser for biodiversiteten i vores bymiljøer?
  • Hvordan ser fremtidens mobilitet ud i Odsherred. Hvordan kan vi f.eks. få flere til at tage cyklen i stedet for bilen på de korte ture på under 5 km?
  • Hvordan får vil plads til det hele? - Hvor er balancen mellem natur og landskabskvaliteter, samtidig med at vi sikre byer og bygninger i forhold til klimaudfordringen?

Arealanvendelse og planlægning står centralt i den grønne omstilling

Det er en stor omgang at få plads til det hele, også i Odsherred, hvor vi som UNESCO Geopark, har en særlig forpligtelse til at passe på vores landskaber.   Derfor vil dette tema se på hvordan vi får plads til den vedvarende energi, forbedrer biodiversiteten, transporterer os grønnere og skaber rammerne for klimatilpasning.

Odsherred skal vise at vi både kan og vil de store multifunktionelle projekter, men også kan prioritere arealer til særlige formål, så vi samlet set både kan have en Geopark med oplevelsesrige landskaber og en effektiv klimaindsats vi er stolte af.

Pladsen er dog begrænset, og landskaberne er allerede i brug. Derfor er der behov for at vi prioriterer for at sikre at alle de rette samfundsmål opfyldes. Derfor skal fremtidens arealer i Odsherred kunne bruges til mange ting samtidig. 

Nedenfor ses arealfremskrivningen, altså hvordan fordelingen af vores arealbrug vil udvikle
sig frem til 2036, hvis vi gør som vi har gjort de sidste 10 år. Arealanvendelse 2036 er fremskrevet på baggrund af den udvikling, der er sket fra 2011 til 2021. Hertil er lagt de politiske ambitioner om mere areal til skov, energianlæg og
byudvikling, der er fastsat i Odsherred frem til 2036. Areal til landbrug vil givet indskrænkes som konsekvens af de forventede forøgelser til de øvrige areal anvendelser. 

  2021
Danmarks statistik,
Fremskrivning 2036 Fremskrivning 2036, forskellen i hektar
Energilandskaber 0% 0,4% 140 ha
Bebyggede
områder og
bygninger inkl.
sommerhusområder
formentlig
15,5% 16.2% 250 ha
Søer og vandløb 1,9% 2,2% 110 ha
Skov 10,8 % 12,5% 600 ha 
Heder enge og
anden natur (tør og våd)
7,8 % 9 % 415 ha
Infrastruktur 7,3 % 7,7 % 140 ha

Samlet areal der givet skal tages ud af landbrugsareal indenfor de næste ca. 12 år.

   

1.655 ha

Naturen som klimahjælper – og omvendt

Heldigvis er der gode muligheder for at samtænke klima og natur i arealanvendelsen. Naturpolitikken peger fx ligesom klimaplanen på lavbunds- og vådområdeprojekter og skovrejsning, der udover at lagre CO2, kan give flotte landskaber med mere natur og bedre adgang til oplevelser. Klimaplanen rummer en række indsatser og målsætninger, som alt andet lige også kommer biodiversiteten til gode.

Odsherreds Klimamål

  • Netto-nul udledning af drivhusgasser i 2050
  • 70%reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030
  • Sikre et klimarobust samfund på kort, mellemlangt og langt sigt.

Klimaplan 2022 kan findes i sin helhed her

Klimaregnskab i planlægningen

Vi vil klarlægge hvilken påvirkning på klimaet ny planlægning medfører, derfor vil vi lave CO2-regnskab på den kommende kommuneplanrevision, så vi konkret kan måle hvordan vi kommer i mål med vores klima-målsætninger.
 

×

{Send response}

{Contact}

{Text}

{Response}

{Consent}

{Receipt}